Officiele publicatie

Verplaatsen algemene gehandicaptenparkeerplaats Molenstraat Kruisland

Afdeling Beheer

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegende dat, de Langeweg en Molenstraat gelegen zijn binnen de bebouwde kom van Kruisland;

dat de bovengenoemde wegen in beheer zijn bij de gemeente Steenbergen;

dat bovengenoemde wegen in Kruisland wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde wegen;

dat ingevolge artikel 21 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit en voorts op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen;

dat tegenover Langeweg nummer 9 een algemene gehandicaptenparkeerplaats aanwezig is op het parkeerterrein;

dat dit parkeerterrein niet meer toegankelijk is voor regulier verkeer;

dat hiermee de algemene gehandicaptenparkeerplaats komt te vervallen;

dat het vanwege het openbare karakter het wenselijk is de algemene gehandicaptenparkeerplaats in stand te houden, derhalve op een alternatieve locatie;

dat het derhalve wenselijk is dat de gehandicaptenparkeerplaats aan de Langeweg wordt verplaatst naar de locatie ter hoogte van Molenstraat nummer 2;

dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen of verwijderen van verkeersbord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990 een verkeersbesluit is vereist;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de hiervoor benoemde verkeersmaatregel sterkt tot het instant houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de verkeersadviseur van de politie, district de Markiezaten;

dat de politie, op 20 april 2016, een positief advies heeft afgegeven voor het nemen van dit besluit;

besluiten:

  • 1.
    door middel van het verwijderen van verkeersbord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990 een algemene gehandicaptenparkeerplaats op te heffen aan de Langeweg te Kruisland tegenover nummer 9;
  • 2.
    door middel van het plaatsen van verkeersbord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990 een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen aan de Molenstraat te Kruisland ter hoogte van nr. 2;
  • 3.
    Dit besluit in werking treedt na de dag van publicatie in de Staatscourant.

Steenbergen, 21 april 2016

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Steenbergen,

Namens dezen,

L.A.P. Ligtenberg

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of  burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam,  adres,  handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de  Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen(Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.