Officiele publicatie

Vaststelling nadere regels laadpalen voor elektrische voertuigen

Wettelijke grondslag of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, artikel 2:10

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steen bergen;

Gelet op artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening;

Overwegende dat:

 • -
  in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening regels zijn opgenomen met betrekking tot het verbod tot het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg/openbare plaats;
 • -
  het verbod niet geldt voor de categorieën voorwerpen die door het college zijn aangewezen op grond van artikel 2:10, lid 3, sub f, mits wordt voldaan aan de nader te stellen regels;
 • -
  het op grond van artikel 2:10, lid 4 van de Algemene plaatselijke verordening mogelijk is om nadere regels te stellen omtrent het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg/openbare plaats.
 • -
  Het college van burgemeester en wethouders bij besluit van 17 november 2015 besloten heeft om nadere regels vast te stellen op grond van artikel 2:10, lid 4 van de Algemene plaatselijke verordening, ‘Nadere regels voorwerpen op of aan de openbare weg/plaats 2015’;
 • -
  het college van burgemeester en wethouders wil bevorderen dat er voldoende oplaadpunten voor elektrische auto’s in de gemeente Steenbergen voorhanden zijn;
 • -
  het wenselijk is dat laadpalen worden aangewezen als categorie waarvoor het verbod van artikel 2:10 lid 1 niet geldt, mits wordt voldaan aan de door het college te stellen nadere regels;
 • -
  onderdeel F van het besluit ‘Nadere regels voorwerpen op of aan de openbare weg/plaats 2016’ aan te vullen met de onderstaande nadere regels:

Artikel 1. Aanwijzingsbesluit

Het college wijst op grond van artikel 2:10 lid 3 sub f de volgende categorieën van voorwerpen aan, waarvoor het verbod van artikel 2:!0 lid 1 niet geldt, mits wordt voldaan aan de door het college te stellen nadere regels:

-laadpalen voor elektrische voertuigen.

Artikel 2. Begripsbepalingen

a.

elektrische voertuigen: alle voertuigen die op de openbare weg mogen rijden, geheel of gedeeltelijk op elektriciteit kunnen rijden en voorzien zijn van een stekker om op te laden, uitgezonderd fietsen en snor-/bromfietsen;

b.

laadpaal: openbare voorziening, inclusief alle daarbij behorende en achterliggende installaties, waar een elektrische auto kan worden opgeladen; een laadpaal kan een of meer oplaadpunten bevatten; de laadkabel maakt geen deel uit van de laadpaal.

c.

aanvrager: de aanbieder van laadpalen;

d.

beheerder: de aanvrager van de ontheffing voor het plaatsen van laadpalen;

e.

gebruiker:

 • 1.
  een bedrijf en/of organisatie dat/die gevestigd is in de gemeente Steenbergen en eigenaar en/of bezitter is van één of meerdere elektrische voertuigen of een of meerdere werknemers in dienst heeft die beschikt/beschikken over een elektrisch voertuig.
 • 2.
  een particulier die eigenaar en/of bezitter is van een elektrisch voertuig en woonachtig en/of werkzaam is in de gemeente Steenbergen;
f.

college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen.

Artikel 3. Nadere regels

 • 1.
  De definitieve locatie van de laadpaal moet voldoen aan de volgende criteria:
  • a.
   De behoefte aan een laadpaal moet blijken uit de behoefte van gebruikers binnen een straal van hemelsbreed 300 meter van de aangevraagde locatie;
  • b.
   Er wordt geen laadpaal geplaatst wanneer de gebruiker beschikt over mogelijkheden om hun elektrische voertuigen op eigen terrein te (laten) parkeren en op te laden.
  • c.
   Er mogen geen bestaande laadpalen aanwezig op of aan de weg binnen de genoemde straal van 300 meter;
  • d.
   De desbetreffende ondergrond is eigendom van de gemeente;
  • e.
   De locatie van de laadpaal moet voldoende vindbaar en zichtbaar zijn.
  • f.
   Het is aannemelijk dat de locatie door meerdere gebruikers gedeeld kan worden (dit om te voorkomen dat er "privé-parkeerplaatsen" gecreëerd worden);
  • g.
   De laadpaal kan worden voorzien van twee of meer aansluitpunten waarmee eventueel op termijn, twee of meer parkeerplaatsen kunnen worden bediend;
  • h.
   De parkeerdruk laat toe dat één of meer parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen worden aangewezen (90% in woonwijken en 85% op parkeerterreinen);
  • i.
   Het betreft een bestaand parkeervak / bestaande parkeervakken;
  • j.
   De doorgang voor ander verkeer (auto, fiets, voetganger, rolstoel etc.)blijft gewaarborgd (puntvernauwing >90 cm.);
  • k.
   Er zijn geen belemmeringen ten aanzien van ander straatmeubilair of (openbaar) groen;
  • l.
   De laadpaal past in het straatbeeld;
  • m.
   Er is geen sprake van geplande reconstructies of andere infrastructurele ontwikkelingen.
 • 2.
  Voorts dienen de volgende voorschriften te worden nageleefd:
  • a.
   De laadpaal mag pas worden geplaatst nadat een verkeersbesluit tot aanwijzing van de benodigde parkeerplaats(en) voor het opladen van elektrische voertuigen onherroepelijk is geworden;
  • b.
   De beheerder van de oplaadinfrastructuur is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar voor gebruikers, hulpdiensten en gemeente in het geval van vragen, storingen en calamiteiten. De telefoonnummers van de storingsdienst en de helpdesk zijn vermeld op de laadpaal;
  • c.
   De laadpaal is 24 uur per dag en 7 dagen per week openbaar toegankelijk, in die zin dat deze voor iedereen te gebruiken i s voor het opladen van zijn/haar elektrische voertuig. De beheerder zorgt voor zoveel mogelijk actuele informatie richting gebruikers over de aanwezigheid en beschikbaarheid van het oplaadpunt;
  • d.
   De laadpaal is inter-operabel conform de landelijke en internationale afspraken, waaronder de uitwisselbaarheid van laadpassen het gebruik van standaard stekkers;
  • e.
   De laadpaal voldoet aan alle daaraan gestelde (nationale en internationale) veiligheidseisen.

SLOTBEPALINGEN

 • 1.
  Deze nadere regels voorwerpen op of aan de weg/openbare plaats, laadpalen voor elektrische voertuigen 2016 treedt in werking op de derde dag na die waarop zij zijn bekend gemaakt.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen op 31 mei 2016.

De loco-secretaris, De burgemeester,

R.A.J.M. Bogers R.P. van den Belt MBA