Officiele publicatie

Vaststelling Machtigingsbesluit procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen 2016

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

In behandeling genomen Machtigingsbesluit procesvertegenwoordiging d.d. 12 april 2016

Overwegende dat het gewenst is om ambtenaren genoemd in het overzicht "Procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen" te machtigen.

Gelet op artikel 160 lid 1 onder f en 171 Gemeentewet, de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en het Burgerlijk Wetboek

Besluiten:

De ambtenaren genoemd in het overzicht “Procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen” te machtigen om het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen en de burgemeester van Steenbergen (ieder voor zover hun bevoegdheid betreft) te vertegenwoordigen en namens hen het woord te voeren bij rechtszittingen met betrekking tot de regelgeving voor zover aangegeven in het overzicht “Procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen” alsmede tijdens hoorzittingen van de bezwaarschriftencommissie te Steenbergen.

Citeertitel en inwerkingtreding :

 • 1.
  Dit besluit kan worden aangehaald onder de titel “Machtigingsbesluit procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen 2016”. Het overzicht “Procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen” maakt integraal onderdeel uit van dit besluit.
 • 2.
  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.
 • 3.
  Met inwerkingtreding van dit besluit, komt het “Machtigingsbesluit procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen 2015” te vervallen.
 • 4.
  De machtigingsduur betreft de periode van 15 april 2016 tot en met 14 april 2017.

Steenbergen, 12 april 2016

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris,

De burgemeester,

R.A.J.M. Bogers

R.P. van den Belt, MBA

De burgemeester voornoemd,

R.P. van den Belt, MBA

Overzicht procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen

Regelgeving

Milieuwetgeving

Woningwetgeving

Ruimtelijke ontwikkeling wetgeving

Drank- en Horecawetgeving

APV

Wabo

Awb

WOB

Verkeerswetgeving

Wegenwet

Wet Woon- en ligschepen

Bomenverordening

Afvalstoffenverordening

Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015

Wet publieke gezondheid

Wet kinderopvang en

kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Wet op specifiek cultuurbeleid

Jeugdwet

Participatiewet

Wet werk en bijstand

Wet op het primair onderwijs

Wet op het voortgezet onderwijs

Wet op de expertisecentra

Wet basisregistratie personen

Afdeling Beleid

Dhr. K. Kerstens

X

X

X

X

X

Dhr. drs. M. Meulblok

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dhr. M. de Jong

X

X

X

X

X

X

Dhr. H.H.C. Mailoa

X

X

X

X

X

X

X

X

Dhr. J.J.F.L. Peijs

X

X

Dhr. P.J. Kop

X

X

X

X

Dhr. C. Franken

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dhr. A.A,A,J. van Loon

X

X

X

X

X

Mevr. I. van Meer

X

X

X

Mevr. C. P.J.M. .Jongeneelen-Havermans

X

X

X

Mevr. W. Veeke

X

X

X

X

Regelgeving

Milieuwetgeving

Woningwetgeving

Ruimtelijke ontwikkeling wetgeving

Drank- en Horecawetgeving

APV

Wabo

Awb

WOB

Verkeerswetgeving

Wegenwet

Wet Woon- en ligschepen

Bomenverordening

Afvalstoffenverordening

Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015

Wet publieke gezondheid

Wet kinderopvang en

kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Wet op specifiek cultuurbeleid

Jeugdwet

Participatiewet

Wet werk en bijstand

Wet op het primair onderwijs

Wet op het voortgezet onderwijs

Wet op de expertisecentra

Wet basisregistratie personen

Mevr. M. Beens

X

X

X

Mevr. M. van Vliet

X

X

X

X

X

Dhr. R. Peeters

X

X

X

X

X

Dhr. drs. H-J. Keur

X

X

Mevr. C. Houke-Menheere

X

X

X

X

X

Mevr. E. van Dongen

X

X

X

Afdeling Publiekszaken

Mevr. ing. AC. Ferket-

van Ooi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dhr. M.S.A. van Leeuwen

X

X

X

X

X

X

Mevr. Ing. H.J. Huizing-Boere

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dhr. Ing. G.A.R. van Strien

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mevr. S.D. Verwijs

X

X

X

Regelgeving

Milieuwetgeving

Woningwetgeving

Ruimtelijke ontwikkeling wetgeving

Drank- en Horecawetgeving

APV

Wabo

Awb

WOB

Verkeerswetgeving

Wegenwet

Wet Woon- en ligschepen

Bomenverordening

Afvalstoffenverordening

Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015

Wet publieke gezondheid

Wet kinderopvang en

kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Wet op specifiek cultuurbeleid

Jeugdwet

Participatiewet

Wet werk en bijstand

Wet op het primair onderwijs

Wet op het voortgezet onderwijs

Wet op de expertisecentra

Wet basisregistratie personen

Afdeling Staf

Mevr. mr. B. Jansen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dhr. C.J.G Suijkerbuijk

X

X

X

X

X

X

X

Mevr. Mr. M. Busse

X

X

Regelgeving

Milieuwetgeving

Woningwetgeving

Ruimtelijke

ontwikkeling

wetgeving

Drank- en

Horecawetgeving

APV

Wabo

Awb

WOB

Verkeerswetgeving

Wegenwet

Wet

Woon-en

ligschepen

Bomenverordening

Afvalstoffenverordening

Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015

Wet publieke gezondheid

Wet kinderopvang en

kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Wet op specifiek cultuurbeleid

Jeugdwet

Participatiewe

Wet werk en bijstand

Wet op het primair onderwijs

Wet op het voortgezet onderwijs

Wet op de expertisecentra

Wet basisregistratie personen

Afdeling Beheer

Mevr. L. Ligtenberg

X

X

X

X

Mevr. F. Jansen

X

X

X

Regelgeving

Milieuwetgeving

Woningwetgeving

Ruimtelijke ontwikkeling wetgeving

Drank- en Horecawetgeving

APV

Wabo

Awb

WOB

Verkeerswetgeving

Wegenwet

Wet Woon- en ligschepen

Bomenverordening

Afvalstoffenverordening

Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015

Wet publieke gezondheid

Wet kinderopvang en

kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Wet op specifiek cultuurbeleid

Jeugdwet

Participatiewet

Wet werk en bijstand

Wet op het primair onderwijs

Wet op het voortgezet onderwijs

Wet op de expertisecentra

Wet basisregistratie personen

Centrum voor Jeugd

en Gezin

Mevr. S. Backx

X

X

X

Mevr. I. van Geel

X

X

X

Mevr. Y.P. van der Meij

X

X

X

Mevr. B. Mouwen

X

X

X

Mevr. M.A. Perdaems-Schouls

X

X

X

Mevr. J.H. Harteveld-Meulmeester

X

X

X