Officiele publicatie

VASTSTELLING CAR/UWO gemeente Steenbergen

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

Overwegende dat het wenselijk is om de integrale tekst van de CAR-UWO en de daarbij behorende toelichting vast te stellen;

Gezien de ledenbrieven van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden

 • -
  d.d. 2 december 2015, kenmerk ECWGO/U201502055, Lbr. 15/099, CvA/LOGA 16/15, inzake integrale tekst CAR/UWO geldig per 1 januari 2016;
 • -
  d.d.29 januari 2016, kenmerk ECWGO/U201600078, Lbr. 16/003, CvA/LOGA 16/02, inzake aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren;
 • -
  d.d. 19 februari 2016, kenmerk ECWGO/U201600259, Lbr. 16/007, CvA/LOGA 16/03, inzake Wet flexibel werken en Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd;
 • -
  d.d. 22 februari 2016, kenmerk ECWGO/U201600266, Lbr. 16/008, CvA/LOGA 16/04, inzake technische wijzigingen CAR/UWO;
 • -
  d.d. 23 maart 2016, kenmerk ECWGO/U201600450, Lbr. 16/014, CvA/LOGA 16/06, inzake aandachtspunten ivm invoering nieuw hoofdstuk 3 CAR;
 • -
  d.d. 7 april 2016, kenmerk ECWGO/U201600159, Lbr. 16/017, CvA/LOGA 16/08, inzake wijziging salarisbedragen Cao Gemeenten 2016-2017;
 • -
  d.d. 31 mei 2016, kenmerk ECWGO/U201600848, Lbr. 16/039, CvA/LOGA 16/11, inzake revisie integrale toelichting bij de CAR-UWO;

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 125 van de Ambtenarenwet;

b e s l u i t e n :

 • I.
  met ingang van 1 januari 2016 vast te stellen de regeling “CAR/UWO gemeente Steenbergen”
  conform de integrale tekst zoals die in het LOGA is afgesproken en vastgelegd in de circulaires van 2 december 2015, nr 16/15, van 29 januari 2016, nr 16/02, van 19 februari 2016, nr 16/03, van 22 februari 2016, nr 16/04, van 23 maart 2016, nr 16/06, van 7 april 2016, nr 16/08, en voorts met toevoeging van artikel 3:27, lid 12a, luidende als volgt:
  “12a lokaal overgangsrecht jubileumgratificatieVoor de ambtenaardie op 31 december 2015 in dienst is van de gemeente Steenbergen, én
  die tot de jubileumdatum onafgebroken in dienst blijft van de gemeente Steenbergen, én
  die als belanghebbende gold voor de “Overgangsregeling gratificatie bij dienstjubileum”, zoals vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 29 januari 1998, nr. 10,
  geldt tot en met 31 december 2020 de navolgende ruimere regeling jubileumgratificatie:
  De ambtenaar die op 1 januari 1997 in dienst was van de gemeente Steenbergen en tevens op 1 maart 1996 in dienst was van één der voormalige gemeenten Dinteloord en Prinsenland, Nieuw-Vossemeer of Steenbergen (oud) en die gedurende 25 jaar, respectievelijk 40 of 50 jaar een betrekking heeft vervuld in dienst van de gemeente(n) Dinteloord en Prinsenland, Nieuw-Vossemeer en/of Steenbergen, wordt een gratificatie toegekend overeenkomende met een gehele respectievelijk dubbele bezoldiging vermeerderd met de vakantietoelage waarop de ambtenaar in de maand van zijn jubileum aanspraak heeft. Op deze gratificatie wordt de gratificatie, die aan betrokkene eventueel was toegekend wegens een 25- respectievelijk 40- of 50 jarige betrekking bij de overheid in mindering gebracht. De aldus berekende bedragen worden naar boven afgerond op een veelvoud van vijf euro.
  Toelichting:Gemeente Steenbergen kent sedert 1 januari 1997 voor bepaalde medewerkers een overgangsregeling dienstjubileumgratificatie. Door de invoering van het nieuwe beloningshoofdstuk 3 CAR/UWO vervalt deze regeling per 1 januari 2016. Voor de medewerkers die voor deze overgangsregeling in aanmerking kwamen geldt voor de periode van 1 januari 2016 tot 1 januari 2021 de ruimere jubileumgratificatieregeling als bedoeld in artikel 3:27, lid 12a.
  De navolgende toelagen maakten op 31 december 2015 onderdeel uit van de “bezoldiging”: (tijdelijke) persoonlijke toelage/functioneringstoelage, arbeidsmarkttoelage, waarnemingstoelage, coördinatietoelage HR21, toelage onregelmatige dienst, (afbouw)toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst, inconveniëntentoelage, garantietoelage welke is toegekend als vervallen salariscomponent (dus niet als compensatie van een vervallen kostenvergoeding).
  Voor de ambtenaren die vallen onder het overgangsrecht worden de rechten per 1 januari 2016 individueel vastgelegd en schriftelijk medegedeeld.”;
 • II.
  met ingang van 1 januari 2016 vast te stellen de integrale tekst van de toelichting CAR-UWO gemeente Steenbergen conform de ledenbrief van het LOGA d.d. 31 mei 2016, kenmerk ECWGO/201600848, Lbr. 16/039, CvA/LOGA 16/11;
 • III.
  te bepalen dat met ingang van 1 januari 2016 wordt ingetrokken:
  • a.
   de “CAR/UWO-regeling gemeente Steenbergen 1997”, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 29 januari 1998, nr. 11, en sedertdien gewijzigd;
  • b.
   de “Toelichting op de CAR/UWO-regeling Steenbergen 1997”, zoals vastgesteld bij hun besluit van 14 augustus 2012, nr. BM1201731, en sedertdien gewijzigd;
 • IV.
  te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na bekendmaking en terugwerkt tot 1 januari 2016.

Steenbergen, 1 november 2016

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De loco-secretaris, de burgemeester,

R.A.J.M. Bogers. R.P. van den Belt, MBA.