Officiele publicatie

Vaststelling Aanwijzingsbesluit vereenvoudigde afdoening bezwaarschriften 2016 gemeente Steenbergen

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

In behandeling genomen Aanwijzingsbesluit vereenvoudigde afdoening bezwaarschriften 2016 d.d. 22 maart 2016

Overwegende dat een vereenvoudigde afdoening van bezwaarschriften wenselijk is;

Gelet op artikel 2, lid 2, van de Verordening commissie bezwaarschriften 2015 en het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten:

het Aanwijzingsbesluit vereenvoudigde afdoening bezwaarschriften 2016 vast te stellen.

Artikel 1. Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.
  verordening: Verordening commissie bezwaarschriften 2015;
 • b.
  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen;
 • c.
  commissie: commissie voor de bezwaarschriften, kamer sociale aangelegenheden, van de gemeente Bergen op Zoom als bedoeld in artikel 2, lid 4, van de verordening.

Artikel 2. Aanwijzing

 • 1.
  Het college maakt in beginsel ter voorbereiding van de beslissing op alle bij haar ingediende Bezwaarschriften in het kader van de sociale zekerheid gebruik van het horen en adviseren door de commissie.
 • 2.
  In afwijking van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 2, lid 4, van de verordening en het voorgaande lid vraagt het college geen advies aan de commissie over bij het college ingediende bezwaarschriften die zijn gericht tegen de op de bijlage genoemde besluiten op het terrein van de sociale zekerheid.

Artikel 3. Ambtelijk horen

Een belanghebbende die bij het college bezwaar heeft aangetekend tegen een besluit als vermeld op de bij artikel 2, lid 2, van dit besluit behorende bijlage, wordt in de gelegenheid gesteld om namens het college te worden gehoord door twee ambtenaren, die beiden niet bij de voorbereiding van het bestreden besluit betrokken zijn geweest. Het horen als bedoeld in dit artikel geschiedt in een niet openbare hoorzitting.

Artikel 4. Verslaglegging

Van de hoorzitting als bedoeld in artikel 3 van dit besluit wordt een digitale geluidsopname gemaakt, die op verzoek aan de belanghebbende(n) ter beschikking wordt gesteld. Op basis van deze geluidsopname wordt een schriftelijke samenvatting van het besprokene gemaakt, wanneer het college dat nodig acht voor haar besluitvorming of als een gerechtelijke instantie daarom verzoekt bij een (hoger) beroepsprocedure.

Artikel 5. Afwijking

In afwijking van het bepaalde in artikel 2, lid 2, van dit besluit kan het college bij afzonderlijk besluit bepalen om toch schriftelijk advies aan de commissie te vragen, indien de omstandigheden van het geval daartoe naar het oordeel van het college aanleiding geven. In een dergelijk geval wordt de belanghebbende in afwijking van het bepaalde in artikel 2 van dit besluit gehoord door de commissie.

Artikel 6. Overgangsrecht

Dit besluit is van toepassing op bezwaarschriften op het terrein van de sociale zekerheid die bij het college zijn ingediend na 31 maart 2016.

Artikel 7. Citeerartikel en inwerkingtreding

 • 1.
  Dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit vereenvoudigde afdoening bezwaarschriften 2016” en treedt in werking met ingang van 1 april 2016.
 • 2.
  Het Aanwijzingsbesluit vereenvoudigde afdoening bezwaarschriften 2015, vastgesteld op 31 maart 2015, vervalt per 1 april 2016.

Steenbergen, 22 maart 2016

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De locosecretaris, De burgemeester

R.A.J.M. Bogers R.P. van den Belt, MBA