Officiele publicatie

VASTSTELLING 4e wijziging Rechtspositieregeling BABS (gemeente Steenbergen)

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

Gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor Georganiseerd Overleg d.d. 13 april 2017;

Mede gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet en het Reglement burgerlijke stand van de Gemeente Steenbergen;

Besluiten:

 • I.
  met ingang van 1 januari 2017 de “Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Steenbergen” te wijzigen als volgt (4e wijziging):

Artikel 1

Artikel 1 wordt herschreven als volgt:

“Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan:

 • a.
  buitengewoon ambtenaar : de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in het Reglement burgerlijke stand.
 • b.
  CAR/UWO : de CAR/UWO gemeente Steenbergen, zoals vastgesteld bij besluit van 1 november 2016, nr. BM1603594, en sedertdien gewijzigd.
 • c.
  directeur : de algemeen directeur tevens gemeentesecretaris.
 • d.
  vakantietoelage : jaarlijkse toelage van 8% van het salaris als bedoeld in artikel 6:3 van de CAR/UWO zoals dat luidde op 31 december 2016.
 • e.
  eindejaarsuitkering : jaarlijkse toelage van 6% van het salaris als bedoeld in artikel 3:18a van de CAR/UWO zoals dat luidde op 31 december 2016.”

Artikel 3

De aanhef Bezoldiging wordt gewijzigd in : “Salaris”.

In lid 1 wordt het woord “bezoldiging” vervangen door : “salaris”.

In lid 3 worden de zinsneden “als bedoeld in artikel 3:6, eerste, lid, van de CAR/UWO” en “als bedoeld in

artikel 6:3, tweede lid, van de CAR/UWO” geschrapt.

Artikel 4

In artikel 4 wordt het woord “bezoldiging”(3x) vervangen door : “salaris”(3x).

Artikel 6

Artikel 6 wordt herschreven als volgt:

“De artikelen 3:21 (reis- en verblijfskosten), 15:1, 15:1b tot en met 15:1g (verplichtingen rond integriteit),

5:1:12 (vergoeding van schade), 15:1:15 (beoordeling van de ambtenaar), 15:1:16 (uniform of dienstkleding),

15:1:19 (verbod betreden arbeidsterrein), 15:1:20 (infectieziekten), 15:1:23 tot en met 15:1:25 (vergoeden

van schade) en 15:2 (klokkenluiders) van de CAR/UWO zijn van overeenkomstige toepassing.”

 • II.
  te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na bekendmaking en terugwerkt tot 1 januari 2017.

Steenbergen, 11 april 2017

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris, De burgemeester,

M.J.P. de Jongh RA R.P. van den Belt, MBA