Officiele publicatie

Vaststelling 2e wijziging regeling bezwarencommissie personele aangelegenheden gemeente Steenbergen

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

Overwegende, dat vanwege de daarvoor benodigde specifieke deskundigheid een aparte bezwarencommissie personele aangelegenheden is ingesteld en waarvoor een regeling is vastgesteld die de werkwijze van deze commissie regelt;

Gelet op de verkregen instemming van de Ondernemingsraad d.d. 25 augustus 2016;

Mede gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t e n :

 • I.
  met ingang van 1 september 2016 de Regeling bezwarencommissie personele aangelegenheden als volgt te wijzigen (2e wijziging):

Artikel 7

Artikel 7 wordt herschreven als volgt:

“De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de wet worden voor de toepassing van deze regeling uitgeoefend door de voorzitter van de commissie:

 • -
  2:1, tweede lid;
 • -
  6:6, voor wat betreft het door de indiener stellen van een termijn;
 • -
  6:17, voorzover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de commissie;
 • -
  7:4, tweede lid.”

Artikel 9

Artikel 9 wordt herschreven als volgt:

 • 1.
  De voorzitter bepaalt plaats van de zitting waarin de ambtenaar en het college in de gelegenheid wordt gesteld zich door de commissie te doen horen.
 • 2.
  Indien de commissie op grond van artikel 7:3 van de wet besluit van het horen af te zien, doet de voorzitter daarvan mededeling aan:
  • a.
   de ambtenaar,
  • b.
   het college.
 • II.
  te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag volgende op die van de bekendmaking.

Steenbergen, 6 september 2016

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De locosecretaris, De burgemeester,

R.A.J.M. Bogers R.P. van den Belt, MBA