Officiele publicatie

VASTSTELLING 1e wijziging Beleidsregel Inpassen en belonen gemeente Steenbergen

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegende,

dat per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget voor gemeenteambtenaren ingevoerd wordt en wordt opgenomen als paragraaf 5 van hoofdstuk 3 CAR/UWO gemeente Steenbergen;

dat hun college het landelijke IKB kan uitbreiden met lokale bronnen en doelen en in dat kader het leeftijdsverlof en diverse extra vrije dagen per 1 januari 2017 worden omgezet in IKB-budget;

dat voor het reeds in dienst zijnde personeel ter zake een overgangsregeling is overeengekomen om verlies van c.q. teruggang in bestaande vakantierechten te voorkomen en voorts een financiële compensatie is geregeld voor het vervallen van de gemeentelijke fietsregeling;

Gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor Georganiseerd Overleg d.d. 25 oktober 2016;

Mede gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet en de CAR/UWO gemeente Steenbergen;

B e s l u i t e n :

 • I.
  met ingang van 1 januari 2017 de Beleidsregel inpassen en belonen gemeente Steenbergen als volgt te wijzigen (1e wijziging) :

Na artikel 10 wordt onder vernummering van artikel 11 tot artikel 12, een nieuw artikel 11 en 11a toegevoegd, luidende als volgt:

“11. Individueel Keuzebudget

 • 1.
  Als lokale bron voor de opbouw IKB zoals bedoeld in artikel 3:28, lid 6, CAR/UWO wordt toegevoegd: 1,935% van het voor de ambtenaar in de maand van opbouw geldende salaris. Over dit deel van het IKB wordt geen pensioen opgebouwd.
 • 2.
  Als bestedingsdoel zoals bedoeld in artikel 3:29, lid 2, CAR/UWO wordt toegevoegd:
  belastingvrije vergoeding voor betaalde vakbondscontributie.

11a. Overgangsregeling Individueel Keuzebudget

 • 1.
  Voor de ambtenaar die in dienst is van de gemeente Steenbergen op 31 december 2016 en tevens onafgebroken in dienst is per 1 januari 2017 wordt de opbouw van het IKB verhoogd met een nominaal bedrag van € 120 bruto per jaar. Dit bedrag wordt per maand opgebouwd. Over dit deel van het IKB wordt geen pensioen opgebouwd.
 • 2.
  Ingeval aan de ambtenaar gedurende het jaar ontslag wordt verleend, wordt het jaarbedrag bedoeld in het eerste lid, berekend naar rato van de tijd dat de ambtenaar in het lopende kalenderjaar in dienst is geweest.
 • 3.
  Voor de ambtenaar die in dienst is van de gemeente Steenbergen op 31 december 2016 en tevens onafgebroken in dienst is per 1 januari 2017, wordt de opbouw van het IKB verhoogd op basis van de leeftijd die hij in 2017 bereikt in de navolgende gevallen:
  Leeftijd percentage leeftijdsafhankelijke verhoging opbouw IKB
  40 t/m 44 jaar 0,172%
  45 t/m 49 jaar 0,557%
  50 t/m 54 jaar 0,845%
  55 t/m 59 jaar 1,134%
  60 jaar en ouder 1,326%
  Over dit deel van het IKB wordt geen pensioen opgebouwd.”
 • II.
  te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na haar bekendmaking en terugwerkt tot 1 januari 2017.

Steenbergen, 1 november 2016

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris, De burgemeester,

M.J.P. de Jongh RA R.P. van den Belt, MBA