Officiele publicatie

Tijdelijke vervangingsregeling voorzitter Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,

Gelet op artikel 11, lid 3 van de Wet veiligheidsregio’s;

B E S L U I T :

In verband met een tijdelijke afwezigheid van de voorzitter van de veiligheidsregio de volgende regeling vast te stellen:

Tijdelijke vervangingsregeling Voorzitter Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant:

Artikel 1 Vervanging voorzitter

  • 1.
    De burgemeester van Moerdijk, de heer J.P.M. Klijs aan te wijzen als plaatsvervanger van de voorzitter van de veiligheidsregio in de periode van 25 juli 2017 tot en met 2 augustus 2017.
  • 2.
    In de periode van 3 augustus 2017 tot en met 15 augustus 2017 zal de plaatsvervangend voorzitter, de burgemeester van Breda, dhr. P.F.G. Depla de functie van de voorzitter waarnemen.

Artikel 2 Bevoegdheden

Degene die op grond van artikel 1 de voorzitter vervangt en zijn functie waarneemt heeft op dat moment de bevoegdheden die aan de functie zijn verbonden.

Aldus besloten op 6 juli 2017,

Namens het Algemeen Bestuur,

de voorzitter, P.G.A. Noordanus

de secretaris, M.T.C. van Lieshout