Officiele publicatie

Rectificatie Omgevingsvergunning Kaaistraat 1 te Steenbergen

Op 17 februari 2017 hebben wij een omgevingsvergunning activiteiten Bouwen’ en ‘Brandveilig gebruik’ verleend voor het verbouwen van het pand gelegen op het perceel aan de Kaaistraat 1, 4651 BL te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK16002087.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website www.gemeente-steenbergen.nl.

Indienen beroepschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van het besluit een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. In het beroepschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het beroepschrift is gericht en moet een motivatie van het beroep worden opgenomen. Ook moet het beroepschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Meer informatie over het indienen van een beroepschrift vindt u op www.rechtspraak.nl.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 17 februari 2017 

Einde bezwaartermijn 31 maart 2017