Officiele publicatie

Parkeerverbod Lieve Vrouwenpoort te Steenbergen

Afdeling Beheer

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegende dat, er aanleiding is om verkeersmaatregelen te treffen in de Lieve Vrouwenpoort te Steenbergen;

dat er diverse klachten zijn ontvangen over de onveilige, onoverzichtelijke verkeerssituatie, veroorzaakt door geparkeerde auto’s;

dat ingevolge artikel 21 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit en voorts op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen;

dat de Lieve Vrouwenpoort een erftoegangsweg is;

dat een erftoegangsweg zich in een verblijfsgebied, zoals een woonwijk, bevindt;

dat het snelheidsregime op een erftoegangsweg 30 km/h bedraagt;

dat de weg deel uitmaakt van de ontsluitingsroute vanuit het centrum richting Steenbergen Zuid of richting A4;

dat de weg vanwege zijn functie drukker is dan een willekeurige erftoegangsweg in een woonwijk;

dat de parkeerdruk hoog is daar een huisartsenpraktijk gevestigd is in de Lieve Vrouwenpoort;

dat de voertuigen vaak op het trottoir geparkeerd staan;

het trottoir daarom vaak niet toegankelijk is, wat onveilige situaties veroorzaakt voor bezoekers van de huisartsenpraktijk en overige voetgangers;

dat de huisartsenpraktijk zelf ook heeft aangegeven een parkeerverbod als mogelijke oplossing te zien;

dat er in de nabije omgeving voldoende parkeergelegenheid is, bijvoorbeeld het Striniusplein of het parkeerterrein bij de Lidl;

dat het uit oogpunt van verkeersveiligheid van belang is dat de rijbaan op de doorgaande route niet aan beide zijde wordt geblokkeerd door motorvoertuigen die geparkeerd staan langs de rijbaan;

dat het van belang is dat het trottoir, gelegen voor de huisartsenpraktijk, niet wordt geblokkeerd door motorvoertuigen om dit trottoir toegankelijk te houden voor voetgangers;

dat het gezien alle voorgaande overwegingen wenselijk is een parkeerverbod in te stellen in de Lieve Vrouwenpoort te Steenbergen;

dat de hiervoor benoemde verkeersmaatregel uitgevoerd kan worden middels het plaatsen van de verkeersborden E1 (parkeerverbod) van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 of door het aanbrengen van een gele onderbroken belijning op de rand van het trottoir;

dat het belang van verkeerveiligheid zwaarder weegt dan het belang van automobilisten die hun auto ter plaatse zouden willen parkeren;

dat de Lieve Vrouwenpoort is gelegen binnen de grenzen van gemeente Steenbergen;

overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politiedistrict De Markiezaten, te noemen Mark van Tulder. Hij bracht hierover een positief advies uit op 1 december 2015;

dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op de weg en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

gelet op artikel 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

besluiten:

  • 1.
    Het instellen van een parkeerverbod in de Lieve Vrouwenpoort te Steenbergen aan de zijde van de huisartsenpraktijk over de gehele lengte van de weg, ter plaatse aangeduid door het aanbrengen van een gele onderbroken markering op de rand van het trottoir;
  • 2.
    Dit besluit in werking treedt na de dag van publicatie in de Staatscourant.

Steenbergen, 1 december 2015

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Steenbergen,

de loco-secretaris, de burgemeester,

R.A.J.M. Bogers, R.P. van den Belt, MBA

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of  burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam,  adres,  handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de  Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen(Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.