Officiele publicatie

Opleggen maatwerkvoorschriften, Groene Kruisstraat te Dinteloord

Op 1 september 2016 hebben wij definitieve maatwerkvoorschriften met betrekking tot milieu opgelegd voor de inrichting aan de Groene Kruisstraat te Dinteloord. Het betreft hier maatwerkvoorschriften in het kader van de melding Besluit lozingen buiten inrichtingen. Deze hebben betrekking op de hoeveelheid , samenstelling en tijdsduur van de lozing op de gemeentelijke riolering.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.  

Indienen beroepsschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van het besluit een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. In het beroepschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het beroepschrift is gericht en moet een motivatie van het beroep worden opgenomen. Ook moet het beroepschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Meer informatie over het indienen van een beroepschrift vindt u op www.rechtspraak.nl.

Voor meer informatie over deze melding kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum publicatie: 5 september 2016

Einde beroepstermijn: 17 oktober 2016