Officiele publicatie

Ontwerp Omgevingsvergunning Grote Bolspolder 11 te Kruisland

Wij hebben het voornemen om een omgevingsvergunning activiteit ‘brandveilig gebruik’ te verlenen voor het brandveilig gebruiken van een bedrijfsruimte aan de Grote Bolspolder 11, 4756 TW te Kruisland. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK16001994.

Terinzagelegging beschikking

Voor meer informatie en om de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen zienswijze

Tegen de ontwerpbeschikking kan binnen zes weken vanaf de datum van de ter inzage legging, door een ieder, schriftelijk of mondeling gemotiveerd zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Om uw mondelinge zienswijze in te dienen kunt u een afspraak maken met één van onze medewerkers van de afdeling Publiekszaken via nummer 14 0167

Datum bekendmaking 21 juni 2017 

Einde bezwaartermijn 2 augustus 2017