Officiele publicatie

Ontwerp-omgevingsvergunning Van Gaverenlaan 46 t/m 86 te Steenbergen

Wij hebben het voornemen om een omgevingsvergunning activiteit ‘brandveilig gebruik’ te verlenen voor het brandveilig gebruiken van 18 appartementen en 16 zorgunits aan de Van Gaverenlaan 46 t/m 86, 4651 CT te Steenbergen. De ontwerp-omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK17000426.

Terinzagelegging ontwerpbeschikking

De ontwerpbeschikking met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website www.gemeente-steenbergen.nl.

Indienen zienswijze

Tegen de ontwerpbeschikking kan binnen zes weken vanaf de datum van de ter inzage legging, door een ieder, schriftelijk of mondeling gemotiveerd zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Om uw mondelinge zienswijze in te dienen kunt u een afspraak maken met één van onze medewerkers van de afdeling Publiekszaken (0167)543424.

Voor meer informatie over deze ontwerp-omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling

Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking 1 maart 2017

Einde bezwaartermijn 12 april 2017