Officiele publicatie

Ontwerp-omgevingsvergunning Schansdijk 5 De Heen

Wij hebben het voornemen om een omgevingsvergunning activiteiten ‘Handelen in strijd met regels Ruimtelijke Ordening’, ‘Bouwen’, ‘Werk of werkzaamheden uitvoeren’, ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ en ‘Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’ te verlenen voor het restaureren van Fort Henricus op het perceel gelegen aan Schansdijk 5, 4655 TE te De Heen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK16003975.

Terinzagelegging ontwerpbeschikking

De ontwerpbeschikking met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website www.gemeente-steenbergen.nl.

Indienen zienswijze

Tegen de ontwerpbeschikking kan binnen zes weken vanaf de datum van de ter inzage legging, door een ieder, schriftelijk of mondeling gemotiveerd zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Om uw mondelinge zienswijze in te dienen kunt u een afspraak maken met één van onze medewerkers van de afdeling Publiekszaken (0167)543424.

Voor meer informatie over deze ontwerp-omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking 21 december 2016 

Einde zienswijze termijn 1 februari 2017