Officiele publicatie

Ontwerp-omgevingsvergunning Nassaulaan 55 & 57 te Steenbergen

Wij hebben het voornemen om een omgevingsvergunning activiteit ‘brandveilig gebruik’ te verlenen voor het brandveilig gebruiken van een woning als kinderdagverblijf aan de Nassaulaan 55 & 57, 4651 AA te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK17001564.

Terinzagelegging ontwerpbeschikking

Om de ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen zienswijze

Tegen de ontwerpbeschikking kan binnen zes weken vanaf de datum van de ter inzage legging, door een ieder,

schriftelijk of mondeling gemotiveerd zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en

wethouders van de gemeente Steenbergen, postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Om uw mondelinge zienswijze in

te dienen kunt u een afspraak maken met één van onze medewerkers van de afdeling Publiekszaken (0167)

543424.

Voor meer informatie over deze ontwerp-omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 8 mei 2017 

Einde bezwaartermijn 19 juni 2017