Officiele publicatie

Ontwerp-omgevingsvergunning Kaaistraat 1 te Steenbergen

Wij hebben het voornemen om een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’ en ‘brandveilig gebruik’ te verlenen voor het verbouwen van het bestaande pand aan de Kaaistraat 1, 4651 BL te Steenbergen. De ontwerp-omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK16002087.

Terinzagelegging ontwerpbeschikking

De ontwerpbeschikking met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website www.gemeente-steenbergen.nl.

Indienen zienswijze

Tegen de ontwerpbeschikking kan binnen zes weken vanaf de datum van de ter inzage legging, door een ieder, schriftelijk of mondeling gemotiveerd zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Om uw mondelinge zienswijze in te dienen kunt u een afspraak maken met één van onze medewerkers van de afdeling Publiekszaken (0167) 543424.

Voor meer informatie over deze ontwerp-omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 8 augustus 2016 

Einde bezwaartermijn 19 september 2016