Officiele publicatie

Ontwerp-omgevingsvergunning De Ambacht 18 te Nieuw-Vossemeer

Wij hebben het voornemen om een omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik te verlenen voor het tijdelijk huisvesten van bewoners van een verpleeghuis aan de De Ambacht 18, 4681 CV te Nieuw-Vossemeer. De ontwerp-omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK16000564.

Terinzagelegging ontwerpbeschikking

De ontwerpbeschikking met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienen zienswijze

Tegen de ontwerpbeschikking kan binnen zes weken vanaf de datum van de ter inzage legging, door een ieder, schriftelijk of mondeling gemotiveerd zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Om uw mondelinge zienswijze in te dienen kunt u een afspraak maken met één van onze medewerkers van de afdeling Publiekszaken(0167) 543424.

Voor meer informatie over deze ontwerp-omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 2 maart 2016 

Einde zienswijzetermijn 13 april 2016