Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Vlietdijk ong. te Dinteloord.

Op 24 maart 2017 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, bouwen, Werk of werkzaamheden uitvoeren, verleend voor het aanpassen c.q. vergroten van de verharding en de omheining op het perceel aan de Vlietdijk ong. te Dinteloord, kadastraal bekend onder sectie I nummer 473. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK17000511.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website www.gemeente-steenbergen.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking 24 maart 2017

Einde bezwaartermijn 5 mei 2017