Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Schansdijk 5 te De Heen

Op 8 februari 2017 hebben wij een omgevingsvergunning activiteiten ‘Handelen in strijd met regels Ruimtelijke Ordening’, ‘Bouwen’, ‘Werk of werkzaamheden uitvoeren’, ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ en ‘Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’ verleend voor het restaureren van Fort Henricus op het perceel gelegen aan de Schansdijk 5, 4655 TE te De Heen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK16003975.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website www.gemeente-steenbergen.nl.

Indienen beroepschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van het besluit

een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800

PA Breda. In het beroepschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk

besluit het beroepschrift is gericht en moet een motivatie van het beroep worden opgenomen. Ook moet het

beroepschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Meer informatie over het indienen van een

beroepschrift vindt u op www.rechtspraak.nl.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 8 februari 2017 

Einde beroepstermijn 22 maart 2017