Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Reginahof ong. te Steenbergen

Op 19 mei 2017 hebben wij een omgevingsvergunning activiteiten Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen verleend voor het plaatsen van een fietsenstalling van 8x4.5mtr aan de Reginahof ong., 4651 TB, kadastraal bekend onder sectie W nummer 4065 te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK17000931.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 19 mei 2017 

Einde bezwaartermijn 30 juni 2017