Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Pastoor Kerckerstraat 60 te Steenbergen

Op 3 april 2017 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend voor het plaatsen van twee dakkapellen op het voordak vlak van de woning aan de Pastoor Kerckerstraat 60, 4651 XT te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK17001158.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website www.gemeente-steenbergen.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 3 april 2017 

Einde bezwaartermijn 15 mei 2017