Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Oude Heijdijk 95 De Heen

Op 3 augustus 2016 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit bouwen verleend voor bekleden van een buitengevel van de loods met potdekseldelen gelegen aan de Oude Heijdijk 95, 4655 SB te De Heen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK16003463.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website www.gemeente-steenbergen.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 3 augustus 2016 

Einde bezwaartermijn 14 september 2016