Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Molenstraat 40 te Kruisland

Op 2 november 2016 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend voor de verbouw/uitbreiding van de woning aan de Molenstraat 40, 4756 BE te Kruisland.

De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK16004577.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website www.gemeente-steenbergen.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 2 november 2016 

Einde bezwaartermijn 15 december 2016