Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Meekrapweg 3a te Dinteloord

Op 12 april 2017 hebben wij een omgevingsvergunning activiteiten bouwen, Uitrit aanleggen of veranderen en milieu verleend voor de inrichting aan de Meekrapweg 3a, 4671 PL te Dinteloord. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK17001781.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website www.gemeente-steenbergen.nl.

Instellen van beroep in plaats van zienswijze

Op 14 maart 2014 is onze eerder genomen beslissing op de aanvraag vernietigd. Gelet op vaste jurisprudentie is het, wanneer een besluit op een omgevingsvergunning vernietigd is, niet noodzakelijk om een opnieuw een ontwerpbesluit te nemen op de aanvraag. Volstaan kan worden met het direct nemen van een definitief besluit waartegen de mogelijkheid tot het indienen van beroep bestaat.

Beroepsclausule

De beschikking treedt in werking na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift. Tegen de beschikking kan binnen zes weken na de dag van terinzagelegging beroep worden aangetekend door belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend dan wel belanghebbenden die bezwaren hebben tegen de wijzigingen in de beschikking ten opzichte van het (tweede) ontwerp besluit. Beroep kan worden ingesteld bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de

Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Wanneer een voorlopige voorziening is gevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat de voorlopige voorziening is afgewezen of, indien deze is toegekend, is vervallen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 12 april 2017

Einde beroepstermijn 24 mei 2017