Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Lindenburghlaan 2a, 2b en de Westdam 1g t/m 1y te Steenbergen

Op 14 oktober 2016 hebben wij een omgevingsvergunning activiteiten bouwen en uitrit aanleggen of veranderen verleend voor het bouwen van commerciële ruimten en achttien appartementen aan de Lindenburghlaan 2a, 2b en de Westdam 1g t/m 1y te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK6002882.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website www.gemeente-steenbergen.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 14 oktober 2016 

Einde bezwaartermijn 26 november 2016

Zie ook: