Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Krommeweg 5 te Steenbergen

Op 21 november 2016 hebben wij een omgevingsvergunning activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen verleend voor het oprichten van een bouwwerk aan de Krommeweg 5 te Steenbergen.

De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK16004310.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website www.gemeente-steenbergen.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 21 november 2016 

Einde bezwaartermijn 27 december 2016