Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Krommeweg 2b te Steenbergen

Op 12 april 2017 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend voor verleggen en verbreden van een oprit aan de Krommeweg 2b, 4651 RN te Steenbergen.

 De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK17001018.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website www.gemeente-steenbergen.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 12 april 2017 

Einde bezwaartermijn 24 mei 2017