Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat 11, 4651 XB te Steenbergen

Op 22 april hebben wij een omgevingsvergunning activiteit 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' verleend voor het tijdelijk plaatsen van een stacaravan met een instandhoudingstermijn tot 22 april 2018 aan de Kapelaan Kockstraat 11, 4651 XB te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK16001225.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website www.gemeente-steenbergen.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 22 april 2016 

Einde bezwaartermijn 4 juni 2016