Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Graaf Engelbrechtstraat 39 te Kruisland

Op 26 april 2017 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend voor het plaatsen van een schutting aan de Graaf Engelbrechstraat 39, 4756 AP te Kruisland. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK17001383.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 26 april 2017 

Einde bezwaartermijn 7 juni 2017