Officiele publicatie

Omgevingsvergunning diversen locaties Gemeente Steenbergen

Op 4 januari 2017 hebben wij een omgevingsvergunning activiteiten ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘bouwen’ verleend voor het tijdelijk plaatsen van 14 reclameborden met een instandhoudingtermijn tot 1 augustus 2017 op de percelen, kadastraal bekend, sectie E nr.’s 612 en 708 te Dinteloord en sectie AB nr. 11, Q nr. 3459, sectie E nr.’s 299, 827 en 835, sectie Y nr.’s 288, 1132, 1787, 1814, 1824, 1856, 1859, sectie Z nr. 606 te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK16005333.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website www.gemeente-steenbergen.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 4 januari 2017 

Einde bezwaartermijn 15 februari 2017