Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Burg. Mr. H. Popstraat 2 te Dinteloord

Op 30 december 2016 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘brandveilig gebruik’ verleend voor het brandveilig gebruiken van Basisschool De Regenboog aan de Burg. Mr. H. Popstraat 2, 4671 ES te Dinteloord. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK16001332.

Terinzagelegging beschikking

De beschikking met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website www.gemeente-steenbergen.nl.

Indienden beroepschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van het besluit een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. In het beroepschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het beroepschrift is gericht en moet een motivatie van het beroep worden opgenomen. Ook moet het beroepschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Meer informatie over het indienen van een beroepschrift vindt u op www.rechtspraak.nl.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking 30 augustus 2016 

Einde bezwaartermijn 10 februari 2017