Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Boonhil 25 te Kruisland

Op 5 oktober 2016 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘Werk- of werkzaamheden uitvoeren’ verleend voor het inrichten van natuur op een agrarische kavel aan de Boonhil 25, 4756 SN te Kruisland. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK16003850.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website www.gemeente-steenbergen.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 5 oktober 2016 

Einde bezwaartermijn 16 november 2016