Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Boekhout 34 te Steenbergen

Op 3 mei 2017 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend voor het vervangen van een bestaande schutting en het plaatsen van een overkapping aan de garage op het perceel Boekhout 34, 4651 HC te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK17001985.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis. 

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 3 mei 2017 

Einde bezwaartermijn 14 juni 2017