Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Bastion 2 t/m 20 te Steenbergen

Op 24 februari 2017 hebben wij een omgevingsvergunning activiteiten Bouwen en Uitrit aanleggen of veranderen  verleend voor het oprichten van 10 woningen aan de Bastion 2 t/m 20 te Steenbergen, kadastraal bekend onder sectie E nummer 714. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK17000448.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website www.gemeente-steenbergen.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 24 februari 2017 

Einde bezwaartermijn 7 april 2017