Officiele publicatie

Kennisgeving gemeente Steenbergen: Vaststelling wijzigingsplan “Buitengebied Dinteloord en Prinsenland, wijzigingsplan Tweede Kruisweg 2a”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen 

maken bekend

 • dat het college op 18 april 2017 het wijzigingsplan “Buitengebied Dinteloord en Prinsenland, wijzigingsplan Tweede Kruisweg 2a” (NL.IMRO.0851.bgWPtweedekruisw2a-v001) ongewijzigd heeft vastgesteld;

 

 • dat het wijzigingsplan vanaf 26 april 2017 gedurende zes weken ter inzage ligt:
 • a.
  op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
 • b.
  op de website www.ruimtelijkeplannen.nl;

 

 • •.
  dat binnen zes weken tegen het vaststellingsbesluit beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend.

  

Steenbergen, 26 april 2017

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

  

drs. ing. J.M.P.C. Groenland

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling