Officiele publicatie

Intrekkingsbesluit Sociaal statuut gemeente Steenbergen 2001

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

Overwegende,  dat hun college op 18 oktober 2016 het Sociaal Statuut gemeente Steenbergen 2016 heeft vastgesteld ter vervanging van het Sociaal statuut gemeente Steenbergen 2001;

Gelet op de bereikte overeenstemming in het Georganiseerd Overleg;

Mede gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet en artikel 12:1:5 van de CAR/UWO;

Besluiten:

  • I.
    het “Sociaal statuut gemeente Steenbergen 2001”, zoals vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 21 december 2000, nr. 11, en sedertdien gewijzigd, met ingang van 1 september 2016 in te trekken;
  • II.
    te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na haar bekendmaking.

Steenbergen, 8 november 2016

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De loco-secretaris, De burgemeester,

R.A.J.M. Bogers  R.P. van den Belt, MBA