Officiele publicatie

INTREKKING Verlofregeling gemeente Steenbergen 1997

Burgemeester en wethouders van Steenbergen

Overwegende,

dat de Verlofregeling gemeente Steenbergen 1997 in strijd is met het wettelijk verbod op leeftijdsdiscriminatie zoals vastgelegd in de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid

dat de lokale verlofregeling alsdan dient te worden aangepast of ingetrokken;

dat met de vakorganisaties een akkoord is bereikt om het verlies aan bestaande vakantie- en verlofrechten bij intrekking van de lokale verlofregeling te compenseren middels opneming van een overgangregeling bij het Individueel Keuzebudget voor gemeenteambtenaren dat per 1 januari 2017 wordt ingevoerd;

Gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor Georganiseerd Overleg d.d. 25 oktober 2016;

Mede gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 125 van de Ambtenarenwet;

b e s l u i t e n :

  • I.
    de Verlofregeling gemeente Steenbergen 1997, zoals vastgesteld bij hun besluit d.d. 23 november 1998, nr. 9808395, en nadien gewijzigd, met ingang van 1 januari 2017 in te trekken;
  • II.
    te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na haar bekendmaking en terugwerkt tot 1 januari 2017.

Steenbergen, 1 november 2016

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris, De burgemeester,

M.J.P. de Jongh RA R.P. van den Belt, MBA