Officiele publicatie

Intrekking Uitruilregeling vakbondscontributie gemeente Steenbergen 2006

Burgemeester en wethouders van Steenbergen

Overwegende,

dat per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget voor gemeenteambtenaren ingevoerd wordt en wordt opgenomen als paragraaf 5 van hoofdstuk 3 CAR/UWO gemeente Steenbergen;

dat per gelijke datum hoofdstuk 4a van de CAR/UWO “Uitwisselen van arbeidsvoorwaarden, komt te vervallen;

dat de Uitruilregeling vakbondscontributie gemeente Steenbergen 2006 alsdan haar juridische grondslag verliest en dient te worden aangepast of ingetrokken;

dat de uitruil vakbondscontributie per 1 januari 2017 wordt opgenomen als bestedingsdoel in de nieuwe IKB-regeling;

Gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor Georganiseerd Overleg d.d. 25 oktober 2016;

Mede gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 125 van de Ambtenarenwet;

B e s l u i t e n :

  • I.
    de Uitruilregeling vakbondscontributie gemeente Steenbergen 2006, zoals vastgesteld bij hun besluit d.d. 3 oktober 2006, nr. 0606358, en nadien gewijzigd, met ingang van 1 januari 2017 in te trekken;
  • II.
    te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na haar bekendmaking en terugwerkt tot 1 januari 2017.

Steenbergen, 1 november 2016

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris, De burgemeester,

M.J.P. de Jongh RA R.P. van den Belt, MBA