Officiele publicatie

Intrekking Spaarloonregeling 1997 gemeente Steenbergen

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegende, dat het Kabinet besloten heeft per 1 januari 2012 de fiscale faciliteiten voor het spaarloon af te schaffen en werknemers vanaf 2012 niet meer kunnen inleggen in een spaarloonregeling;

Dat alle lopende spaarloonrekeningen per 1 januari 2016 afgewikkeld zijn;

Gelet op de verkregen instemming van de ondernemingsraad d.d. 17 november 2015;

Mede gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet;

b e s l u i t e n :

  • I.
    de Spaarloonregeling 1997 gemeente Steenbergen, zoals vastgesteld bij raadsbesluit
    d.d. 29 januari 1998, nummer 10, en nadien gewijzigd, met ingang van 1 januari 2016 in te trekken;
  • II.
    te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag volgende op die waarop dit besluit is bekend gemaakt.

Steenbergen, 24 november 2015

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De locosecretaris, De burgemeester,

R.A.J.M. Bogers. J.A.M. Vos.