Officiele publicatie

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Villa Moors gemeente Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat de gemeenteraad op 28 januari 2016 bestemmingsplan Villa Moors gewijzigd heeft vastgesteld.

De wijzigingen ten opzichte van het ontwerp zijn beschreven in de zienswijzennota en verwerkt in het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan, dat o.a. voorziet in de bouw van 18 appartementen, ligt vanaf 11 februari 2016 zes weken voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen. Het bestemmingsplan is ook langs de elektronische weg raadpleegbaar op de gemeentelijke website: www.gemeente-steenbergen.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0851.sbgBPvillamoors-v001

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren brachten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag). U kunt ook beroep instellen indien u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was een zienswijze naar voren te brengen. Wat betreft de wijzigingen die de raad bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende beroep instellen ongeacht of hij eerder een zienswijze naar voren bracht.

Ook kan tijdens deze periode een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de genoemde Afdeling bestuursrechtspraak. Anders treedt het besluit in werking één dag na afloop van de beroepstermijn.

Steenbergen, 10 februari 2016