Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: vaststelling van het bestemmingsplan “Langeweg 4k”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

 • dat de gemeenteraad op 24 november 2016 het bestemmingsplan “Langeweg 4k” (NL.IMRO.0851.klBPlangeweg4k-v001) gewijzigd heeft vastgesteld. De wijzigingen betreffen het aan de toelichting toevoegen van de resultaten van een aanvullend onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van gierzwaluwen in het plangebied, het uit de regels verwijderen van artikel 4.5 (sloopverbod) en het toevoegen van voornoemd aanvullend onderzoek aan de bijlagen van het bestemmingsplan.

 

 • dat het bestemmingsplan vanaf 8 december 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt:
 • a.
  op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
 • b.
  op de website www.ruimtelijkeplannen.nl; 

 

 • dat binnen 6 weken beroep tegen de vaststelling kan worden ingesteld bij de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:
 • a.
  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend;
 • b.
  belanghebbenden tegen wijzigingen in de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

  

Steenbergen, 7 december 2016

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

  

drs. ing. J.M.P.C. Groenland

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling