Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: vaststelling van het bestemmingsplan “Kom De Heen”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

• dat de gemeenteraad op 31 maart 2016 het bestemmingsplan “Kom De Heen” (NL.IMRO.0851.dhBPdeheen-v001) gewijzigd heeft vastgesteld en dat de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan zijn beschreven in de nota zienswijzen en zijn verwerkt in het vastgestelde bestemmingsplan.

• dat het bestemmingsplan vanaf 14 april 2016 ter inzage ligt:

a. op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;

b. op de website www.ruimtelijkeplannen.nl;

• dat binnen 6 weken beroep tegen de vaststelling kan worden ingesteld bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

a. belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan;

b. belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend;

c. belanghebbenden tegen wijzigingen in de vaststelling ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan.

Steenbergen, 13 april 2016

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

mr. H.H.C. (Harold) Mailoa

Jurist Ruimtelijke Ontwikkeling