Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: Ontwerp bestemmingsplan ‘Kom Dinteloord’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend

  • dat het ontwerp bestemmingsplan “Kom Dinteloord” (NL.IMRO.0851.dtlBPdinteloord-o001) ter inzage zal worden gelegd, hetgeen een beleidsarm en verplichte actualisatie betreft van het nu geldende bestemmingsplan uit 2006.

 

  • dat het ontwerp bestemmingsplan vanaf 9 juni 2016 gedurende 6 weken ter inzage ligt:

 

  • dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging alleen:
  • a.
    een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te richten aan de gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen, of;
  • b.
    een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken op afspraak bij de heer mr. H.H.C. (Harold) Mailoa van afdeling Beleid.

  

Steenbergen, 8 juni 2016

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

    

mr. H.H.C. (Harold) Mailoa

Jurist Ruimtelijke Ontwikkeling