Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen – Realisatie camperplaatsen jachthaven Steenbergen

Afdeling Beheer

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegende dat, de raad kenbaar heeft gemaakt de wens te hebben meer camperplaatsen te realiseren binnen gemeente Steenbergen;

dat het realiseren van maximaal 6 camperplaatsen nabij de haven in Steenbergen tegemoet komt aan deze wens;

dat daartoe in de betreffende aanbestedingsprocedure een uitnodiging is gedaan aan de toekomstig exploitant van de jachthaven in Steenbergen om camperplaatsen in de nabijheid van de jachthaven te exploiteren;

dat deze exploitant heeft aangegeven op deze uitnodiging in te gaan en camperplaatsen op deze locatie wenst te exploiteren;

dat ingevolge artikel 21 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit en voorts op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen;

dat het Havenpad (officiële benaming: Lindenburghlaan) een erftoegangsweg is;

dat deze weg deel uitmaakt van de haven van Steenbergen;

dat de gemeente Steenbergen hoog inzet op toerisme en recreatie;

dat het in het belang van het toerisme en de ondernemers gunstig is om camperplaatsen aan te leggen nabij het centrum van Steenbergen;

dat het gedeelte van het parkeerterrein, waar de camperplaatsen voorzien zijn, enkel gebruikt wordt voor bezoekers van de haven en van de Albert Heijn;

dat de parkeerdruk op deze locatie buiten de bezoektijden van de Albert Heijn niet noemenswaardig hoog is;

dat het belang van het aantrekken van toerisme zwaarder weegt dan het maatschappelijk belang;

dat de hiervoor benoemde verkeersmaatregelen uitgevoerd kunnen worden middels het plaatsen van borden en informatieborden, conform bijgevoegde tekening;

dat er momenteel behoefte is aan 4 camperplaatsen, maar dat de optie opengehouden wordt om in de toekomst 6 plaatsen in te richten voor campers;

dat de camperplaatsen enkel beschikbaar zijn voor campers in de periode 1 april tot en met 31 oktober;

dat het verblijf maximaal 3 x 24 uur mag zijn;

dat het Havenpad gelegen is binnen de grenzen van gemeente Steenbergen;

dat gemeente Steenbergen wegbeheerder is van bovengenoemde weg;

dat het beheer en onderhoud uitgevoerd wordt door Jachthaven De Schapenput;

overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politiedistrict De Markiezaten. Hij bracht hierover een positief advies uit op 21 september 2016;

dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op de weg en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

gelet op artikel 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

besluiten:

 • 1.
  Het inrichten van maximaal 11 parkeervakken als maximaal 6 camperplaatsen middels het plaatsen van voorlopig 3 borden E08N van het RVV 1990 en onderborden met pijlen, conform bijgesloten tekening;
 • 2.
  Het plaatsen van 2 informatieborden met daarop de tekst:
 • Bij gebruik camperplaatsen geldt:
 • Verhuur door Jachthaven de Schapenput;
 • Alleen tussen 1 april en 31 oktober;
 • Verblijf maximaal 3 x 24 uur;
 • Melden bij havenmeester verplicht: 06-51242631.
 • 3.
  Dit besluit in werking treedt na de dag van publicatie in de Staatscourant.

 

Steenbergen, 14 februari 2017

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris, De burgemeester,

   

M.J.P. de Jongh, RA R.P. van den Belt, MBA  

  

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen(Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.