Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen – Parkeerverbod Waterlinie en Bastion

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegende

dat de Waterlinie en het Bastion gelegen zijn binnen de bebouwde kom van Steenbergen;

dat deze wegen in beheer zijn bij gemeente Steenbergen;

dat de Waterlinie en de Bastion wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester van wethouders van Steenbergen bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde wegen;

dat aan de Waterlinie Brede school ‘Het Podium’ is gelegen;

dat op deze weg de doorstroming van het verkeer prioriteit krijgt boven de verblijfsfunctie;

dat er momenteel grote problemen zijn met de doorstroming van het verkeer met name tijdens de haal- en brengtijden van de school;

dat de ontsluiting van het gemeentelijk parkeerterrein in het gedrang komt tijdens de haal- en brengtijden van de school;

dat er vaak hinderlijk en op de trottoirs geparkeerd wordt;

dat er vanwege de combinatie van geparkeerde voertuigen op een beperkte rijbaanbreedte onvoldoende ruimte is om uit te wijken;

dat het hierdoor regelmatig voorkomt dat verkeer terug moet rijden of gebruik maakt van de trottoirs;

dat de Waterlinie gedurende de haal- en brengtijden hierdoor moeilijk of niet toegankelijk is voor hulpdiensten in geval van calamiteiten;

dat dit leidt tot ongewenste en verkeersonveilige situaties;

dat met name de verkeersveiligheid van de schoolgaande kinderen ernstig in het gedrang komt;

dat gelet op de klachten die de gemeente Steenbergen ontving van de school en van de bewoners van de Waterlinie, uitvoerig overleg heeft plaatsgevonden met betrokken partijen;

dat de directe omgeving nu en in de toekomst in voldoende parkeergelegenheid voorziet;

dat de parkeerbehoefte op de Waterlinie om die reden minder belangrijk wordt geacht dan de verkeersveiligheid ter plaatse;

dat er vanuit de Vereniging van Eigenaren van appartementencomplex “Baronie” een verzoek is binnengekomen een parkeerverbod in te stellen ter hoogte van de hoofdingang van het complex;

dat de bewoners veel overlast ondervinden van het parkeren gedurende de haal- en brengtijden van de school;

dat het om die reden wenselijk wordt geacht om parkeren in zijn geheel te verbieden op de Waterlinie ter hoogte van het appartementencomplex “Baronie” aan de zijde van de hoofdingang;

dat er besloten is tegemoet te komen aan het verzoek van de bewoners en het parkeerverbod in te stellen gedurende een proefperiode van het schooljaar 2017/2018;

dat na deze periode de verkeersmaatregel geëvalueerd zal worden met alle betrokken partijen;

dat beide appartementencomplexen aan de Waterlinie voorzien zijn van een ondergrondse parkeergarage;

dat deze parkeergarages te betreden zijn via het Bastion;

dat dit vaak niet mogelijk is als gevolg van verkeerd geparkeerde voertuigen op het Bastion;

dat veel bewoners van de appartementencomplexen daarom ervoor kiezen hun voertuig in de openbare ruimte te parkeren;

dat dit druk uitoefent op de beschikbare parkeergelegenheid in de nabije omgeving van de appartementencomplexen;

dat om die reden besloten is om tweezijdig een parkeerverbod aan te brengen middels het aanbrengen van gele markering op de trottoirband;

dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het aanbrengen van verkeersborden en markeringen die een parkeerverbod aanduiden een verkeersbesluit is vereist;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het aanbrengen van verkeersborden en markeringen die een parkeerverbod aanduiden strekt tot het waarborgen van de veiligheid van de weg;

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de verkeersadviseur van de politie, district Markiezaten;

dat de politie op 12 juli 2017 een negatief advies heeft afgegeven voor het nemen van dit besluit;

dat het college heeft besloten af te wijken van dit negatieve advies en besloten heeft het parkeerverbod aan de Waterlinie in te stellen gedurende een proefperiode van 1 schooljaar en dat het dubbelzijdige parkeerverbod in het Bastion permanent ingesteld wordt;

dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op de weg en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

gelet op artikel 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

BESLUITEN:

 • 1.
  Het  instellen van een parkeerverbod aan de Waterlinie ter hoogte van de hoofdingang van appartementencomplex “Baronie”, door het aanbrengen van de borden E01, conform bijlage 1 van het RVV 1990;
 • 2.
  Het instellen van een parkeerverbod aan het Bastion ter hoogte van de parkeergarages van appartementencomplexen “Baronie” en “Adel”, door het aanbrengen van gele belijning, conform bijlage 1 van het RVV 1990;
 • 3.
  Het plaatsen van de borden en markering volgens bijgevoegde tekening;
 • 4.
  Dit besluit treedt in werking 1 dag nadat het verkeersbesluit via de reguliere kanalen is gepubliceerd;

Steenbergen,

12 september 2017 Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Steenbergen,
De secretaris, De burgemeester
M.J.P. de Jongh RA R.P. van den Belt

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen(Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.