Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen – Herinrichting Steenbergen-Zuid fase 1

Afdeling Beheer

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegende:

dat de Magnoliastraat, Esdoornstraat, Primulastraat en Fuksiastraat gelegen zijn binnen de bebouwde kom van Steenbergen;

dat deze wegen in beheer zijn bij gemeente Steenbergen;

dat dit wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde wegen;

dat aan de Esdoornstraat de Gummarusschool is gelegen;

dat op bovengenoemde wegen de doorstroming van het verkeer prioriteit krijgt boven de verblijfsfunctie gezien de aanwezigheid van de school en de verkeersstromen die dit met zich meebrengt;

dat er momenteel grote problemen zijn met de doorstroming van het verkeer met name tijdens de haal- en brengtijden van de school;

dat dit zich vooral in de Esdoornstraat en in de Magnoliastraat voordoet;

dat de breedte van de rijbanen zodanig wordt beperkt dat er geen uitwijkmogelijkheid meer is bij tegemoetkomend verkeer en calamiteiten;

dat het hierdoor regelmatig voorkomt dat verkeer terug moet rijden of gebruik maakt van de trottoirs;

dat bovengenoemde wegen hierdoor moeilijk of niet toegankelijk zijn voor hulpdiensten in geval van calamiteiten;

dat dit leidt tot ongewenste en verkeersonveilige situaties;

dat met name de verkeersveiligheid van de schoolgaande kinderen ernstig in het gedrang komt;

dat gelet op de klachten die de gemeente Steenbergen ontving van de school en van de bewoners, uitvoerig overleg heeft plaatsgevonden met betrokken partijen;

dat men medio juni 2017 start met de herinrichting van Steenbergen-Zuid;

dat er diverse inloopavonden hebben plaatsgevonden ten behoeve van de herinrichting;

dat belanghebbenden voldoende in de gelegenheid zijn gesteld hun mening over de verkeersmaatregelen te geven;

dat de directe omgeving na de werkzaamheden in voldoende parkeergelegenheid voorziet;

dat de parkeerbehoefte op de Esdoornstraat en Magnoliastraat om die reden minder belangrijk wordt geacht dan de verkeersveiligheid ter plaatse;

dat het om die reden wenselijk wordt geacht om eenrichtingsverkeer in te stellen in de Magnoliastraat, Esdoornstraat, Primulastraat en Fuksiastraat;

dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het aanbrengen van verkeersborden die een eenrichtingsweg aanduiden een verkeersbesluit is vereist;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het aanbrengen van verkeersborden die een eenrichtingsverkeer aanduiden strekt tot het waarborgen van de veiligheid en bruikbaarheid van de weg;

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de verkeersadviseur van de politie, district Markiezaten;

dat de politie op 18 april 2017 een positief advies heeft afgegeven voor het nemen van dit besluit;

dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op en de bruikbaarheid van de weg en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

gelet op artikel 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

BESLUIT

 • 1.
  Het instellen van een eenrichtingsverkeer in de Magnoliastraat ter hoogte van de school, door het aanbrengen van de borden C03 en C02, conform bijlage 1 van het RVV 1990;
 • 2.
  Het instellen van een eenrichtingsverkeer in de Magnoliastraat ter hoogte van de nummers 6 tot en met 14, door het aanbrengen van de borden C03 en C02, conform bijlage 1 van het RVV 1990;
 • 3.
  Het instellen van een eenrichtingsverkeer in de Esdoornstraat ter hoogte van de school, door het aanbrengen van de borden C03 en C02, conform bijlage 1 van het RVV 1990;
 • 4.
  Het instellen van een eenrichtingsverkeer in de Fuksiastraat richting de Magnoliastraat, door het aanbrengen van de borden C03 en C02, conform bijlage 1 van het RVV 1990;
 • 5.
  Het instellen van een eenrichtingsverkeer in de Primulastraat richting de Anjerstraat, door het aanbrengen van de borden C03 en C02, conform bijlage 1 van het RVV 1990;
 • 6.
  Het aanbrengen van onderborden onder het eenrichtingsverkeer met de tekst: uitgezonderd (brom)fietsers;
 • 7.
  Het plaatsen van de borden volgens bijgevoegde tekening;
 • 8.
  Dit besluit treedt in werking 1 dag nadat het verkeersbesluit via de reguliere kanalen is gepubliceerd.

Steenbergen, 9 mei 2017

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Steenbergen, De secretaris de burgemeester M.J.P. de Jongh RA R.P. van den Belt, MBA

Mededelingen

Bezwaar-

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen(Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.