Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen – Geslotenverklaring en maximum snelheid 30 km Notendaalsedijk en Pelsendijk Nieuw-Vossemeer

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegende:

dat de Notendaalsedijk en de Pelsendijk gelegen zijn in buurtgemeenschap Notendaal;

dat deze wegen in beheer zijn bij gemeente Steenbergen;

dat dit wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester van wethouders van Steenbergen bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde wegen;

dat op deze wegen de verkeersveiligheid prioriteit krijgt boven de stroomfunctie;

dat op dit moment de verkeersveiligheid en de leefbaarheid op de Notendaalsedijk ernstig in het gedrang komt;

dat gemotoriseerd verkeer veelvuldig de Notendaalsedijk en de Pelsendijk gebruikt als sluiproute richting de A4;

dat de Notendaalsedijk en Pelsendijk een geringe profielbreedte hebben en niet geschikt zijn als stroomwegen;

dat deze wegen met name bestemd zijn voor lokaal- en agrarisch verkeer;

dat deze wegen een zeer lage verkeersintensiteit hebben;

dat deze wegen geen verbindend karakter hebben tussen kernen of (hoofd) verbindingswegen;

dat vanuit de werkgroep Verkeer Notendaalsedijk de wens is geuit om de Notendaalsedijk en Pelsendijk af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer;

dat agrarisch verkeer en verkeer met aantoonbare bestemming hiervan uitgezonderd dienen te worden;

dat zij ook stellen dat de snelheid van het zogenoemde sluipverkeer te hoog ligt;

dat dit zorgt voor gevaarlijke situaties en de leefbaarheid van buurtgemeenschap Notendaal ernstig aantast;

dat het daarom wenselijk is de maximumsnelheid op deze wegen terug te brengen van 60 km naar 30 km;

dat om bovengenoemde redenen besloten is om de Notendaalsedijk en de Pelsendijk af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van agrarisch verkeer en verkeer met aantoonbare bestemming;

dat om bovengenoemde redenen tevens besloten is om de maximumsnelheid op deze wegen terug te brengen van 60 km naar 30 km;

dat dit geen gevolgen heeft voor hulpdiensten;

Dat in artikel 15, lid 2 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat voor het plaatsen of verwijderen van (fysieke) maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers die gebruik kunnen maken van een weg een verkeersbesluit is vereist;

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de verkeersadviseur van de politie, district Markiezaten;

dat de politie op 14 september 2017 een positief advies heeft afgegeven voor de geslotenverklaring;

dat de politie op 14 september 2017 een negatief advies heeft afgegeven voor het terugbrengen van de maximumsnelheid omdat handhaving nagenoeg onmogelijk is;

dat het college de bevoegdheid heeft af te wijken van dit negatieve politieadvies;

dat de werkgroep Verkeer Notendaal op de hoogte is van de handhaafbaarheid van de verkeersmaatregel en hier geen problemen in voorziet;

dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op de weg;

gelet op artikel 18, lid 1d van de Wegverkeerswet 1994;

BESLUIT EN:

 • 1.
  Het afsluiten van de Notendaalsedijk voor gemotoriseerd verkeer vanaf de Burgemeester Catshoeklaan, door middel van het aanbrengen van bord C12 (gesloten voor alle motorvoertuigen);
 • 2.
  Het afsluiten van de Notendaalsedijk voor gemotoriseerd verkeer vanaf de Stoofdijk, door middel van het aanbrengen van bord C12 (gesloten voor alle motorvoertuigen);
 • 3.
  Het afsluiten van de Pelsendijk voor gemotoriseerd verkeer vanaf de Moorseweg, door middel van het aanbrengen van bord C12 (gesloten voor alle motorvoertuigen);
 • 4.
  Agrariërs en verkeer met aantoonbare bestemming uitzonderen van deze maatregel door middel van het aanbrengen van een onderbord met de tekst: uitgezonderd agrarisch verkeer en verkeer met aantoonbare bestemming;
 • 5.
  Het terugbrengen van de maximumsnelheid naar 30 km, door middel van het plaatsen van bord A01 (maximumsnelheid: 30 km) op de Notendaalsedijk en Pelsendijk;
 • 6.
  Het plaatsen van de bebording volgens bijgevoegde tekening;
 • 7.
  Dit besluit treedt in werking 1 dag nadat het verkeersbesluit via de reguliere kanalen is gepubliceerd;

Steenbergen,

21 september 2017 Hoogachtend
burgemeester en wethouders van Steenbergen
De secretaris, De loco burgemeester
M.J.P. de Jongh RA C.F. Zijlmans

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te is voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen(Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek is kosten (griffierechten) verbonden.