Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen – Fysieke afsluiting De Werken voor gemotoriseerd verkeer

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegende

dat De Werken gelegen is binnen de bebouwde kom van Steenbergen;

dat deze weg in beheer is bij gemeente Steenbergen;

dat De Werken een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester van wethouders van Steenbergen bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde weg;

dat aansluitend aan De Werken het parkeerterrein van de Lidl is gelegen;

dat op deze weg de verkeersveiligheid prioriteit krijgt boven de stroomfunctie;

dat op deze weg de verkeersfunctie ondergeschikt is aan de verblijfsfunctie;

dat op dit moment de verkeersveiligheid in De Werken en op het parkeerterrein van de Lidl ernstig in het gedrang komt;

dat gemotoriseerd verkeer veelvuldig De Werken en het parkeerterrein gebruikt als sluiproute om de Burgemeester van Loonstraat te mijden;

dat de snelheid van dit verkeer vaak te hoog ligt omdat de bochten en de snelheidsremmers niet toereikend zijn om deze snelheid te verminderen;

dat het winkelend publiek van de Lidl dit gedeelte van het parkeerterrein moet oversteken om de hoofdingang te bereiken;

dat hier een conflictsituatie ontstaat tussen langzaam en snel verkeer;

dat de verkeersveiligheid nabij het busstation ook niet gegarandeerd kan worden als gevolg van dit sluipverkeer;

dat dit leidt tot ongewenste en verkeersonveilige situaties;

dat gelet op de klachten die de gemeente Steenbergen ontving van de werkgroep N257 en vanuit de bevolking;

dat om die reden besloten is om De Werken fysiek af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van (brom)fietsers vanaf het parkeerterrein van de Lidl;

dat dit geen gevolgen heeft voor hulpdiensten daar alle panden goed bereikbaar blijven;

Dat in artikel 15, lid 2 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat voor het plaatsen of verwijderen van (fysieke) maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers die gebruik kunnen maken van een weg een verkeersbesluit is vereist;

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de verkeersadviseur van de politie, district Markiezaten;

dat de politie op 12 juli 2017 een positief advies heeft afgegeven voor het nemen van dit besluit;

dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op de weg;

gelet op artikel 18, lid 1d van de Wegverkeerswet 1994;

BESLUITEN:

 • 1.
  Het afsluiten van De Werken te Steenbergen voor gemotoriseerd verkeer vanaf het parkeerterrein van de Lidl, door middel van het aanbrengen van een fysiek object;
 • 2.
  Het afsluiten van De Werken te Steenbergen voor gemotoriseerd verkeer vanaf de Van Gaverenlaan, door middel van het aanbrengen van bord L8 (doodlopende weg);
 • 3.
  (Brom)fietsers uitzonderen van deze maatregel door middel van het aanbrengen van een onderbord met de tekst: uitgezonderd (brom)fietsers
 • 4.
  Het plaatsen van de bebording volgens bijgevoegde tekening;
 • 5.
  Dit besluit treedt in werking 1 dag nadat het verkeersbesluit via de reguliere kanalen is gepubliceerd;

Steenbergen, 19-septembeer 2017

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
De secretaris, De Burgemeester,
M.J.P. de Jongh RA R.P. van den Belt, MBA

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te is voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen(Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek is kosten (griffierechten) verbonden.