Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen - bekendmaking besluit tot vaststelling Handhavingbeleidsplan 2017-2020 en bijbehorend Uitvoeringsprogramma 2017 Handhaving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat zij in hun vergadering van 28 maart 2017 hebben vastgesteld het Handhavingbeleidsplan 2017-2020 en het bijbehorend uitvoeringsprogramma 2017 Handhaving.

Waar gaat het over

Op grond van artikel 5.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), in samenhang met artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) dient elke gemeente handhavingsbeleid vast te stellen, waarin onder meer gemotiveerd wordt aangegeven welke doelen en prioriteiten deze zichzelf stelt bij de handhaving en welke activiteiten deze daartoe zal uitvoeren.

Naast het omgevingsrecht heeft het handhavingsbeleid ook betrekking op wet- en regelgeving ten aanzien van de leefbaarheid zoals de Algemene Plaatselijke Verordening en ten aanzien van een aantal bijzondere wetten, zoals de Drank- en Horecawet en de Opiumwet. Daarnaast is het wenselijk gebleken om het handhavingsbeleid nog integraler op te stellen, zodat het ook de Participatiewet, de Wet basisregistratie personen (BRP, voorheen GBA), de Leerplichtwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning omvat.

Op grond van artikel 7.3 van het Besluit omgevingsrecht werkt het bestuursorgaan het handhavingsbeleid jaarlijks uit in een uitvoeringsprogramma, waarin wordt aangegeven welke van de voorgenomen activiteiten het bestuursorgaan het komende jaar uitvoert.